Chci se učit v: Ostravě Opavě online

Úvod  /  Info  /  Všeobecné obchodní podmínky pro jazykovou výuku

Reference

Informujeme

  • Vypsali jsme nové jazykové kurzy pro podzimní semestr 2025

    Zapište se do nového jazykového kurzu! Ať už Vám lépe vyhovuje skupinová nebo individuální výuka, vybírat můžete z celkem 12 jazyků - tradičních i netradičních. Učíme v Ostravě, v Opavě i online!

  • Objevte s námi krásu portugalštiny

    Naučte se s námi portugalsky a otevře se Vám brána do celého světa. Portugalsky mluví více než 250 milionů lidí na celém světě. Je pro ně rodným nebo druhým jazykem a najdete je skutečně téměř v každém koutě zeměkoule. Připojte se do našich online lekcí portugalštiny a objevte tento krásný jazyk a jeho výhody.

  • Všechny články

Všeobecné obchodní podmínky pro jazykovou výuku

1. Úvodní ustanovení a základní pojmy

1.1. Jazyková škola PARAKALO - centrum jazyků s.r.o., IČO: 09274448, zastoupená Mgr. Evou Kuršovou a Mgr. Veronikou Tichov (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání. Tyto podmínky dále upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednatel“) a jsou pro zúčastněné strany závazné.

1.2 Jazykového kurzu se může účastnit přímo Objednatel (v případě, že je Objednatel fyzická osoba či OSVČ), dítě nebo rodinný příslušník Objednatele (v případě, že je Objednatel fyzická osoba) či zaměstnanec/zaměstnanci objednatele (v případě, že je Objednatel právnická osoba) – dále jen „Účastník jazykového kurzu“.

1.3 Jazyková výuka je zajištěna prostřednictvím zaměstnanců nebo externích spolupracovníků Poskytovatele, a to lektory cizích jazyků, kteří vedou výuku a vyhodnocují jazykový úroveň a pokrok Účastníků jazykového kurzu (dále jen „Lektor“), a koordinátorem jazykových kurzů, který organizačně zajišťuje průběh kurzů a fungování jazykové školy (dále jen „Koordinátor“).

1.4 Jazyková výuka probíhá prezenčně v učebnách Poskytovatele či online prostřednictvím online platforem. Výuka může probíhat také u klienta či ve firmě. Vše dle předchozí domluvy.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1 Smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká na základě doručení písemné přihlášky do jazykového kurzu Objednatele Poskytovateli, a to i formou elektronické pošty a formou elektronických objednávkových formulářů (dále jen „Objednávka“) a jejím zpětným potvrzením ze strany Poskytovatele.

2.2 Obsahem takto uzavřené smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli jazykový kurz v rozsahu a způsobem specifikovaným v Objednávce, závazek Objednatele za tuto výuku poskytovateli zaplatit cenu dle platného ceníku či vypracované finanční kalkulace (dále jen „Kurzovné“) a další práva a povinnosti Objednatele a Poskytovatele vyplývající z Objednávky a těchto podmínek.

2.3 Minimální Objednávka je celý jazykový kurz. Konkrétní rozsah a obsah jednotlivých kurzů je uveden na webových stránkách www.parakalo.cz. V případě, že účastník jazykového kurzu přistoupí do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určí poskytovatel individuálně.

2.4 Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

3. Platba

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Kurzovné nejpozději tři pracovní dny předcházející dnu konání první lekce kurzu (anebo do blíže specifikovaného data u zvýhodněných nabídek) prostřednictvím online platby (kartou, bankovním převodem), na základě faktury zaslané emailem nebo hotově Koordinátorovi v kanceláři jazykové školy na adrese Přemyslovců 992/52, Ostrava – Mariánské Hory nebo v Opavě na ulici Masarykova třída 333/18. Schůzka je možná po domluvě na tel. +420 776 728 283 (Ostrava) nebo +420 777 556 268 (Opava).

3.2 V případě prodlení Objednatele se zaplacením Kurzovného ve lhůtě splatnosti není Poskytovatel povinen zahájit a provádět výuku a je oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od objednání jazykového kurzu. V případě, že poskytování služeb ještě nebylo zahájeno, zašle Poskytovateli vyplněný formulář Odstoupení od smlouvy, jehož vzor je k dispozici ke stažení na webových stránkách Poskytovatele, poštou na adresu PARAKALO – centrum jazyků s.r.o., Masarykova třída 333/18, 746 01 Opava (přičemž rozhodující je den podání) nebo emailem na adresu info@parakalo.cz. Poskytovatel bude Objednavatele neprodleně informovat o přijetí oznámení Odstoupení od smlouvy a finanční částku mu zašle na účet uvedený ve formuláři Odstoupení od smlouvy nejpozději do 14 dní od obdržení formuláře Odstoupení od smlouvy.

4.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od objednání jazykového kurzu. V případě, že poskytování služeb již začalo (proběhla minimálně 1. lekce kurzu), zašle Poskytovateli vyplněný formulář Odstoupení od smlouvy, jehož vzor je k dispozici ke stažení na webových stránkách Poskytovatele, poštou na adresu PARAKALO – centrum jazyků s.r.o., Masarykova třída 333/18, 746 01 Opava (přičemž rozhodující je den podání) nebo emailem na adresu info@parakalo.cz. Poskytovatel mu nahradí pouze poměrnou část ze sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (jsou účtovány reálně poskytnuté lekce a poplatek spojený s organizačními záležitostmi kurzu).

4.3 Po uplynutí 14 denní lhůty již není možné od smlouvy odstoupit a vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem se řídí těmito Všeobecnými podmínkami a Reklamačním řádem.

5. Změna účasti a zrušení lekcí

5.1 Pokud se Účastník jazykového kurzu nemůže zúčastnit již objednaného skupinového kurzu, má Objednatel právo nejpozději 3 pracovní dny předcházející dnu konání první lekce kurzu písemně, a to i formou emailu nahlásit Poskytovateli změnu účasti v kurzu. Místo v již objednaném jazykovém kurzu může být převedeno na jinou osobu nebo si Objednatel může vybrat jinou službu poskytovanou Poskytovatelem (např. jiný skupinový či individuální kurz, překladatelské služby) ve stejné nebo nižší hodnotě. Může si také vybrat službu ve vyšší hodnotě, avšak v takovém případě je povinen tento rozdíl doplatit. Náhradní jazykový kurz si může vybrat z nabídky stávajícího semestru nebo dvou následujících semestrů. Překladatelské služby mohou být využity nejpozději do 1 roku od zažádání o změnu. Objednatel má právo zažádat o tuto změnu pouze jednou v rámci jedné objednávky. Na základě jeho žádosti o změnu mu bude vydán Poukaz za nevyčerpané služby, ve kterém je blíže specifikováno, jaké služby a v jakém termínu může Objednatel čerpat.

5.2 Účastník jazykového kurzu má právo nejpozději po první konané lekci skupinového kurzu písemně, a to i formou emailu požádat Poskytovatele o změnu účasti v kurzu z důvodu nevhodně zvolené jazykové úrovně. V takovém případě bude Účastník jazykového kurzu přeřazen do jiného skupinového kurzu dané úrovně, pokud kurz existuje, je otevřen a má ještě volnou kapacitu.

5.3 Pokud se Účastník jazykového kurzu nemůže zúčastnit objednaného individuálního kurzu nebo pokud se nadále nemůže zúčastňovat probíhajícího individuálního kurzu, může Objednatel písemně, a to i formou emailu nahlásit Poskytovateli změnu účasti a převést svou účast na jinou osobu (stejný jazyk, jakákoli úroveň). Tato změna nemá vliv na platnost předplaceného balíčku individuálních lekcí. Ve výjimečných případech (zdravotní důvody, dlouhodobá pracovní cesta apod.) může Účastník jazykového kurzu požádat Poskytovatele o přerušení platnosti balíčku. Toto přerušení je posuzováno vždy individuálně a není nárokové.

5.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo neotevřít skupinový jazykový kurz v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků (4). V takovém případě bude Objednateli, resp. Účastníku jazykového kurzu nabídnuta možnost zúčastnit se podobného skupinového kurzu obdobné úrovně (pokud existuje a otevře se), využít adekvátní počet lekcí v individuálním kurzu anebo navýší cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni ostatní Účastníci jazykového kurzu, resp. Objednatelé, nebo mu bude vráceno 100 % uhrazené částky na jeho účet nejpozději do 14 dní. O případných změnách bude Objednatel informován nejpozději 2 pracovní dny před zahájením kurzu.

5.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změnu učební osnovy, změnu lektora, změnu místa konání, změnu učebny, změnu výukového materiálu, přesunutí lekce na jiný termín, zrušení lekce apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude Objednatel neprodleně informován. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Poskytovatelem, vzniká Objednateli nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. Tato částka bude Objednateli převedena na jeho účet nejpozději do 14 dnů.

5.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s Objednatelem a zrušit bez náhrady účast Účastníka jazykového kurzu v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců Poskytovatele, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

6. Průběh jazykového kurzu a zameškané lekce Účastníka jazykového kurzu

6.1 Jazykový kurz probíhá v řádně dohodnutém termínu dle harmonogramu školního roku uvedeného na webových stránkách www.parakalo.cz.

6.2 Docházku lektor eviduje v programu School Partner, do nějž získá přístup také Účastník. V případě nesrovnalostí má Účastník možnost zapsanou lekci rozporovat.

6.3 Pokud se Účastník jazykového kurzu nezúčastní lekce skupinové výuky, neposkytuje mu Poskytovatel žádnou finanční ani jinou kompenzaci. V případě, že dojde ke zrušení lekce ze strany Poskytovatele, bude Účastníkům jazykového kurzu poskytnut náhradní termín.

6.4 Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 20 minut po zahájení výuky.

6.5 Pokud se Účastník jazykového kurzu nezúčastní lekce individuálního kurzu bez včasné omluvy, není mu poskytnuta žádná kompenzace a lekce je považována za vyčerpanou. Pokud se omluví včas, tj. do 24 hodin před začátkem naplánované výuky, je mu poskytnut náhradní termín. V případě, že dojde ke zrušení lekce ze strany Poskytovatele, bude Účastníkovi jazykového kurzu poskytnut náhradní termín.

6.6 V případě zvýhodněného, časově omezeného balíčku individuálního kurzu je Účastník jazykového kurzu povinen vyčerpat všechny lekce v termínu platnosti. Pokud nebudou lekce vyčerpány do data platnosti, jsou považovány jako vyčerpané a Poskytovatel neposkytuje žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

6.7 Účastník jazykového kurzu má možnost změnit zvýhodněný, časově omezený balíček individuálního kurzu na časově neomezený se stejným rozsahem lekcí, a to kdykoli během platnosti původního balíčku. V takovém případě je povinen doplatit rozdíl mezi časově omezeným a neomezeným balíčkem. Je možné převést nevyčerpané lekce ze zvýhodněného, časově omezeného balíčku individuálního kurzu do dalšího období v případě, že si Objednatel zakoupí navazující balíček individuálního kurzu. Všechny lekce pak musí vybrat intenzivněji, do data splatnosti dalšího balíčku.

7. Všeobecná ujednání

7.1 Objednatel se zavazuje řešit všechny sporné záležitosti s Poskytovatelem, resp. Koordinátorem jazykových kurzů nikoliv s jeho Lektorem.

7.2 Při neúčasti v kurzu, jeho zrušení nebo přerušení z důvodu na straně Objednatele a v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami, se Kurzovné nevrací.

7.3 Účastník kurzu je povinen uhradit na vlastní náklady každé poškození majetku Poskytovatele nebo pronajatých prostor.

7.4 Poskytovatel jako pořadatel jazykového kurzu neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění, které účastník kurzu utrpí v jeho prostorách.

7.5 Pokud vládní nařízení či jiné okolnosti způsobené vyšší mocí neumožní výuku v provozovně, přechází výuka na online způsob výuky.

8. Ochrana osobních údajů a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1 Poskytovatel prohlašuje, že všechny Objednatelem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci jazykové školy, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

8.2 Objednatel podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl jazykové škole, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely jazykové školy. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 3 let od ukončení takového smluvního vztahu.

8.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

 

Tyto Všeobecné podmínky, není-li mezi Objednatelem a Poskytovatelem smluvně dohodnuto jinak, jsou platné a závazné ve všech bodech. Platí od 1. 1. 2018.