Úvod  /  Info  /  Reklamační řád

Reference

 • "V úterý večer jsem dokumenty zaslal emailem k překladu a ve středu ráno bylo vše hotovo! Děkuji!"

  Referenční ústřižek, 28.8.2014

  Mgr. Aleš Vejr
  advokátní koncipient generální právní praxe v pozici vedoucího ostravské pobočky

   

  Advokátní kancelář Mgr. Roman Klimus

 • Všechny reference

Informujeme

 • Den otevřených dveří

  Zveme vás na den otevřených dveří do jazykového centra PARAKALO. Přijde se s námi seznámit, zeptat se na podrobnosti ke kurzu, popř. si ujasnit svou jazykovou úroveň.

 • Nový školní rok se blíží

  Pro podzimní semestr 2018/2019 vypisujeme nové skupinové kurzy. Otevíráme také individuální a firemní kurzy.

 • Všechny články

Reklamační řád pro jazykové kurzy

1. Obecná ustanovení

1.1 Jazyková škola PARAKALO s.r.o., IČO: 06417981, zastoupena Ing. Mgr. Věrou Saskovou (dále jen „Poskytovatel“), která poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, vydává v návaznosti na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, tento reklamační řád.

2. Rozsah a podmínky reklamace/stížnosti

2.1 Objednatel má právo podat Poskytovateli reklamaci/stížnost pro všechny kurzy na způsob výuky lektora, metodický obsah kurzu a/nebo organizaci kurzu.

2.2 Reklamaci/stížnost uplatňuje Objednatel vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu PARAKALO s.r.o., Přemyslovců 992/52, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory nebo e-mailem na info@parakalo.cz.

2.3 Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat: jméno a příjmení Objednatele, nebo obchodní název Objednatele, adresu a kontakt na Objednatele a popis předmětu reklamace/stížnosti.

2.3 Nebude-li zaslaná písemnost Objednavatele Poskytovateli obsahovat údaje uvedené v bodě 2.3, které jsou nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace/stížnost.

3. Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

Poskytovatel je povinen reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od Objednatele, pokud se Poskytovatel s Objednatelem nedohodli na delší lhůtě. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena na výše uvedenou adresu Poskytovatele.

Způsob řešení reklamace/stížnosti na:

- způsob výuky lektora

 • Poskytovatel reklamaci/stížnost zaeviduje a prověří předmět reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. odborná observace kurzu, pohovor s lektorem apod.), a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. proškolení lektora, případně jeho výměnu;
 • v případě, že po tomto řešení podá Objednatel opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz Objednateli ze strany Poskytovatele, kterou určí Poskytovatel.

- metodický obsah kurzu

 • Poskytovatel reklamaci/stížnost zaeviduje a posoudí porovnáním obsahu kurzu s plánem výuky;
 • pokud na základě tohoto srovnání Poskytovatel uzná reklamaci/stížnost za relevantní, dojde k úpravě obsahu kurzu tak, aby odpovídal plánu výuky;
 • v případě, že po tomto řešení podá Objednatel opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz Objednateli ze strany Poskytovatele, kterou určí Poskytovatel;

- organizaci kurzu

 • Poskytovatel reklamaci/stížnost zaeviduje a posoudí porovnáním s původním rozvržením kurzu a Všeobecnými obchodními podmínkami, ve kterých jsou uvedené konkrétní podmínky pro změnu v kurzech (Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách a v kanceláři jazykové školy);
 • pokud Poskytovatel uzná reklamaci/stížnost za relevantní, navrhne adekvátní kompenzaci Objednateli za daný kurz;
 • v případě, že po tomto řešení podá Objednatel opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz Objednateli ze strany Poskytovatele, kterou určí Poskytovatel.

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 12. 2018 a platí za upřesnění Všeobecných obchodních podmínek jazykové školy PARAKALO s.r.o.