Chci se učit v: Ostravě Opavě online

Úvod  /  Info  /  Ochrana osobních údajů

Reference

Informujeme

 • Vypsali jsme nové jazykové kurzy pro podzimní semestr 2025

  Zapište se do nového jazykového kurzu! Ať už Vám lépe vyhovuje skupinová nebo individuální výuka, vybírat můžete z celkem 12 jazyků - tradičních i netradičních. Učíme v Ostravě, v Opavě i online!

 • Objevte s námi krásu portugalštiny

  Naučte se s námi portugalsky a otevře se Vám brána do celého světa. Portugalsky mluví více než 250 milionů lidí na celém světě. Je pro ně rodným nebo druhým jazykem a najdete je skutečně téměř v každém koutě zeměkoule. Připojte se do našich online lekcí portugalštiny a objevte tento krásný jazyk a jeho výhody.

 • Všechny články

Ochrana osobních údajů

 1. PARAKALO - centrum jazyků s.r.o. se sídlem Masarykova třída 333/18, Město, 746 01 Opava, IČ 09274448 (dále také jako „Správce”) zpracovává Vaše osobní údaje nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

 2. Vaše Osobní údaje zpracovává Správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a souvisejícími platnými právními předpisy.

  Veškeré zpracování Vašich osobních údajů probíhá pouze v nezbytném rozsahu. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování, a to po dobu maximálně 10 let, resp. po dobu, která je vyžadována příslušnými právními předpisy. Naším zájmem je uchovávat pouze aktuální a přesné údaje, proto jsou osobní údaje průběžně aktualizovány.

  Osobní údaje zpracováváme proto, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, zákaznickou podporu, anebo Vám zasílat informace o naší společnosti a organizační sdělení týkající se studia.

  Vaše Osobní údaje zpracováváme zejména pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

  1. Plnění smlouvy, resp. Objednávky (dále také jako „Smlouva“).
   Zpracování těchto údajů je prováděno pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění dané Smlouvy. Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření Smlouvy a její následnou správu. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely Správce nepotřebuje souhlas.

  2. Plnění oprávněných zájmů Správce
   Oprávněným zájmem Správce je zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

 3. Osobní údaje budou Správcem poskytnuty těmto třetím stranám:

  1. Osobám poskytujícím Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou obchodními partnery Správce.

  2. Externí účetní.

  3. Pro účel plnění smlouvy mohou být Osobní údaje poskytnuty externí advokátní kanceláři.

 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 5. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

  1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům, a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které Správce zpracovává.

  2. Právo požádat o opravu chybných údajů, což znamená, že můžete požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné, a to prostřednictvím písemného sdělení v listinné podobě zaslaným doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti Správce či elektronickou formou na e-mailové adrese info@parakalo.cz.

  3. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (I) popíráte přesnost Osobních údajů, (II) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (III) Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků nebo (IV) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu.

  4. Právo na výmaz Osobních údajů, v zákonem stanovených případech, což znamená, že Správce musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo byla překročena ujednaná doba uchovávání (II) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (IV) vznesete námitku z důvodu nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na základě oprávněného zájmu (V) zpracování je protiprávní (VI) to ukládá zákonná povinnost.

   Neexistuje-li pro to právní základ, Vaše osobní údaje nebude Správce mazat ani omezovat jejich zpracování.

  5. Právo obrátit se na příslušný dozorový úřad, pokud se budete domnívat, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení Vašich práv (zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo na příslušný soud.

  6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Námitku můžete vznést prostřednictvím písemného sdělení v listinné podobě, které bude odesláno doporučeným dopisem na na adresu Správce, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@parakalo.cz. Správce dále Vaše osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami jakožto subjektu údajů. Bude-li námitka shledána oprávněnou, nemůže Správce nadále osobní údaje za daným účelem zpracovávat.

  7. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli Správce se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky provedlitelné, máte právo, aby Správce tyto údaje předal jinému správci.

 6. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

 7. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

 8. V případě, že bude Správce chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

Cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

 • Klíčové (funkční) cookies - bez nich nebude obchod správně fungovat. Může vám například mizet obsah košíku nebo nebude možné zůstat přihlášen,
 • Analytické - umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí (Google Analytics). Podle nich se snažíme internetový obchod zlepšovat, aby s ním byli uživatelé spokojenější.
 • Trackovací a remarketingové - pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.
 • Konverzní - slouží k vyhodnocení jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na web dostávají.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Jak zamezit ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.